به این سخنان امام خمینی دقت کنید!

684

آخه کدوم رهبر سیاسی در جهان اینجوری صحبت می کنه!!

جام جمکران
جام جمکران 920 دنبال کننده