چهارمین startup grinde ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

521

چهارمین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان.رضا اربابیان مدیرعامل و بنیانگذار شیپور. راه اندازی و چالش های کسب و کار از گذشته تا به کنون. مارا در اینستا گرام دنبال کنید idehpardazan_ipe.ir@