غرفه طراحی شده توسط گوگل، تحول دیجیتال

99

غرفه طراحی شده توسط گوگل برای معرفی امکانات بخش پیکسل با قاسم واحدی در نمایشگاه موبایل بارسلونا