فیلم برنامه فرش سپید در تاریخ 92/6/13-مهمان:مهندس علی زارعی

858

برنامه فرش سپید به استعدادیابی نوجوانان می پردازد و در این برنامه مهندس علی زارعی درباره کارآفرینی و همچنین معرفی مسابقات کارآفرینی و کسب و کار ایران می پردازند