26-بانک مرکزی آغازی بر پایان ثبات اقتصادی

128
در این سلسله کلیپ ها بعد از معرفی اقتصاد غربی ( ایبرال اومانیستی - سرمایه داری مدرن ) به معرفی اقتصاد اسلامی میپردازد . مخاطی را در مقام قاضی مینشاند.
rend 73 دنبال کننده
pixel