ورشستگی یک کارآفرین به علت ربای بانکی

196
بازپرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون، بابت وام 500 میلیونی ️ ورشستگی کارآفرینان به علت تحمیل سودهای مرکب و ربای بانکی
pixel