ج8-ه2-آموزش آنلاین توسعه برند شغلی و خودمربیگری-جمعبندی

52

در جلسه هشتم از هفته دوم آموزش آنلاین توسعه برند شغلی و خود مربیگری، جمعبندی از آنچه که تا به امروز ارائه شده است برای شما عرضه می گردد.

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده