فرسایش آبی فرسایش خندقی مدت و شدت بارش قدرت فرسایندگی وقوع سیل

158
فرسایش آبی فرسایش خندقی مدت و شدت بارش قدرت فرسایندگی رواناب وقوع سیل بارندگی شدید و طولانی
pixel