معجزه و کمک الهی به مسلمانان در برابر دشمنانشان

36