نماز به شرط انفاق به محرومان نجات بخش انسان

74
در این ویدئو استاد حسین صبوحی با بیان بخش اول نظام نماز در سوره معارج بیان می کند که شرط اثربخشی نماز شروط هشت گانه ای است که در سوره معارج بیان شده. در قسمت اول دو شرط از این شروط هشت گانه بیان میشود. این سخنرانی در شب ششم محرم 1400 در هیات قرآن و ولایت بیان شده است.
pixel