سیستم دو شستی در پرس قدرتی

616

در این فیلم با یكی از روشهای ایمن سازی پرسهای قدرتی كه دو شستی نمودن فرمان پرس می باشد آشنا می شوید.