آینده از آنِ انرژی های تجدیدپذیر است

615

سخنان تأمل برانگیز دکتر زندی رئیس دپارتمان انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی در مورد آینده انرژی های تجدیدپذیر در ایران و جهان و ارائه راهکار به دانشجویان برای فعالیت در این زمینه، در چهارمین کارگاه انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی، مهرماه 96