جامعه مؤمن

26
** ایمان جامعه جدا از ایمان افراد نیست. ** دکتر محسن تاثیر متقابل ایمان افراد و جامعه را بررسی می کند...
pixel