معرفی دکتر امیر اخلاصی - سمینار2020

800

گزیده ای از صحبت های دکتر امیر اخلاصی جهت معرفی ایشان قبل از سمینار 2020 | موضوعات مباحث سخنرانی : ایجاد مانع سر راه رقبا و نامرتبط کردن رقبا در بازار - انواع متمایز کننده های برند - حرکت از پارادایم جایگاه سازی به سمت خلق طبق جدید در ذهن مشتریان - بازاریابی دیجیتال / ابزار کلی | برگزاری توسط آژانس تبلیغات اختصاصی | www.ekhtesa30.com | اختصاصی دیده شوید !