سكانس برتر سریال Mr.Robot

476

سكانس برتر سریال: Mr.Robot ⭕️ به یک مرد تفنگ دهید او یک بانک را غارت میکند ، اما به او یک بانک دهید تا ببینید چگونه دنیا را به غارت میکشد! __ ✊️نهضت مردمی ممانعت ازجنگ باخدا