ازمایشگاه خون شناسی بیمارستان دامپزشکی تهران

1,397

مراحل انجام یک آزمایش CBC از حیوان را در این ویدیو مشاهده می کنیم