ساخت گلدان چوبی

924

با تکه تخته ها این گلدان زیبا را بسازید و ضمنا" تکنیکهای جالبی را ببینید