احیای قلبی ریوی (CardioPulmonary Resuscitation)

984
در این وبینار با همکاری دکتر امیر سعید به آشنایی هر چه بیشتر همکاران با تيم RRT و عملكرد مناسب در بيماران بدحال پرداخته می شود. اهداف اختصاصی این وبینار پرداختن به موضوعات ذیل است: وظيفه ي تيم RRT شناسايي مرگ هاي قابل اجتناب در بيمارستان HOP KILLERS چيست ؟ ثبات هموديناميك اكسيژن تراپي ROCKETamine چيست ؟
3 ماه پیش
# SUMS
# SUMS
pixel