گزیده ای از زنجیرزنی محله درویش دماوند شب عاشورا 97

2,088

هیئت زنجیرزنان محله درویش دماوند شب عاشورا سال 1397 ورودی محله چالکا