Gradients یا رنگ های ترکیبی در indesign - آموزش InDesign CC قسمت ۱۹

24

در این قسمت از آموزش های نرم افزار InDesign استفاده از گردینت یا رنگ های چندتایی را یاد خواهید گرفت

pixel