اهدای تندیس ناکارآمدترین وزیر به عباس آخوندی

1,493
اهدای تندیس ناکارآمدترین وزیر به عباس آخوندی در دانشگاه شیراز
pixel