اهدای تندیس ناکارآمدترین وزیر به عباس آخوندی

1,175

اهدای تندیس ناکارآمدترین وزیر به عباس آخوندی در دانشگاه شیراز