طراحی و ساخت سیستم پایش میزان اکسیژن در بافت مغز

285

طیف نگاری کارکردی مغز با امواج نزدیک مادون قرمز (fNIRS) روشی نوین جهت انجام مطالعات مختلف بر روی نحوه عملکرد مغز است که در حال حاضر مطالعات وسیعی جهت تشخیص بیش فعالی در کودکان، پایش میزان اکسیژن مغز نوزادان در بخش NICU، تعیین عمق بیهوشی هنگام عمل جراحی، میزان تمرکز و حافظه کوتاه مدت در افراد سنین مختلف و مطالعات مشابه با استفاده از آن در مراکز تحقیقاتی مختلف دنیا در حال انجام می باشد.

علوم شناختی
علوم شناختی 125 دنبال کننده