خداحافظی حجت السلام و المسلمین بهشتی از برنامه سمت خدا

40
امروز با پایان بحث تعقیبات نماز، حاج آقای بهشتی که بیش از دوسال، صادقانه و دلسوزانه و خالصانه و با مطالعه زیاد برای احترام شایسته به مخاطبین در برنامه حضور می یافتند به طور موقت از ما و مخاطبین سمت خدا خداحافظی کردند. به حاج آقای بهشتی از قبل ارادت داشتیم و این دوستی و ارتباط نزدیک در این مدت ما را شیفته اخلاق کریمانه ایشان کرد. این سید عزیز و دوست داشتنی برای ما برادری دلسوز و مهربان و برای خیل مخاطبین سمت خدا پدری شفیق بودند که با شادی آنها شاد و با غم آنها غمگین میشدند. عوامل برنامه سمت خدا
نماز رسانه 53 دنبال کننده
pixel