علیرضا تابش: صنعت سینما تحت تأثیر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است

121

تابش با توجه به دوره پسادیجیتال گفت: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، امکاناتی را در اختیار جریان فیلمسازی قرار داده از تولید تا نحوه روایت، توزیع، سبک های جدید فیلمنامه نویسی و... که صنعت سینما در جهان را تحت تأثیر قرار داده و ایران هم بعنوان یک قطب مهم فیلمسازی در خاورمیانه و جهان، سهم ممتازی در تولید فیلم در عرصه بین المللی دارد(سلام سینما/سی وپنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران/26آبان1397/قسمت سوم)