دكتر فصیحی، دبیر علمی اینوتكس 2016 درگفتگوی خبر 20

454

حضور دكتر فصیحی، دبیر علمی دومین نشست شبكه سازی نوآوری (در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری- اینوتكس 2016) در گفتگوی خبر ویژه خبری شبكه4 ساعت 20--95.03.03