فعالیت های معاونت آموزش حوزه خواهران

143

خانم داوودی از فعالیت های معاونت آموزش حوزه خواهران می گوید