کارشناس قطری: اگر وارد جنگ با ایران شویم، آمریکا هم نمی تواند از ما حمایت کند.

2,267
افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده