خط کش اندازه گیری CBCT

44
توسط خطکش فوق میتوان با مقیاس ۱ به ۱ بر روی هر کراس سکشن اندازه مورد نظر را نمایش داد
pixel