ديدگاه فرماندار سمنان در خصوص اقدامات موثر شهرداري سمنان

143
ديدگاه محترم سمنان در خصوص اقدامات موثر شهرداري سمنان در بازآفريني خانه هاي تاريخي و باغ راه ها قسمت اول
pixel