روایت صنوبر | نظر علامه حسن زاده در مورد رهبر انقلاب

323

"روایت صنوبر"مستندی است برای نمایش گوشه ای از زندگانی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن زاده آملی.