سیستم مالی و نقدو بانک الگوریتم پویا(تحت وب)

94
_ قابلیت طبقه بندی اطلاعات در چهار سطح هولدینگ، شرکت های گروه، گروه مالی (ویژه تفکیک کدینگ حساب ها) و دوره مالی _ قابلیت تفکیک اسناد حسابداری و کلیه برگه های سیستم در قالب طبقه بندی اسنادی بدون _ _ _محدودیت و قابلیت مدیریت درسترسی کاربر در سطح طبقه اسنادی _امکان طبقه بندی حساب ها در 9 سطح شامل 6 سطح تفصیلی _امکان برچسب گذاری (نام گذاری) هریک از سطوح تفصیلی _امکان ایجاد وابستگی حساب های تفصیلی به حساب های کل و معین در صورت نیاز _شناسائی ماهیت های کسب و کار به تفکیک طرف های درون سازمانی و برون سازمانی _مدیریت جامع تسهیلات بانکی در سیستم نقد و بانک
pixel