به بچه ها بگوییم چرا مسجد

638

چرا مسجد ؟ باید پاسخ این سوال را برای بچه ها بگوییم.