بازگشت از خانطومان

227
چکیده ای از مراسم تشییع پیکر مطهر شهید جواد الله کرمی
pixel