آموزش فن بیان و سخنرانی_حسین پیشداد

458
هدف سخنرانی
1 سال پیش
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel