تنها فرد جهان که هم زمان میتواند پادشاه انگلستان و رئیس جمهور آمریکا باشد

61
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32.9 هزار دنبال کننده