صحبت های بسیار مهم دکتر یعقوبی در برنامه حالا خورشید

1,113

صحبت های بسیار مهم دکتر یعقوبی در شبکه3 سیما (برنامه حالا خورشید) پیرامون کمیت مطالعه در سال کنکور