کنسرت مرتضی پاشایی 2- کیش۱۳۹۳

929

مركز همایش های بین المللی كیش -سالن خلیج فارس - تصویر : گروه آوا رسانه كیش