احمد کریمی - کنفرانس سازه و فولاد

60

مصاحبه احمد کریمی در نهمین نمایشگاه ملی سازه و فولاد سردبیر بورس نیوز مصاحبه همزمان با برگزاری نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد (آذرماه ۹۷) انجام شده است وبسایت: www.isssconf.com