تایم لپس از جاده های بی نظیر آلپ

525

کوه های آلپ در چند کشور اروپا گسترده هستند. این تایم لپس بخش هایی از زیبایی های آلپ در شمال ایتالیا را نشان می دهد.