سپاه و فتنه های دهه60 / کاری از معاونت سیاسی سپاه

1,742

ایده تاسیس سپاه به اوج مبارزات دوران پیروزی انقلاب بر می گردد. در روزگاری که انقلابیون از ضرورت شکل دادن به نیروی مسلحی انقلابی برای حفاظت از انقلاب سخن می گفتند و برخی عنوان "گارد انقلاب" را برای آن مناسب می دانستند.