مالی رفتاری تاثیر آن بر نوسانات قیمت (قسمت اول) : Behavioral finance

51
مالی رفتاری یکی از مباحث جدیدی است که در حوزه سرمایه گذاری مطرح شده است. در این مدل Behavioral finance به دنبال اثبات عواملی خارج از عرضه و تقاضا بر نوسانات قیمت است. این عوامل به خواص انسان و تاثیر پذیری وی از سایر موضوعات پرداخته و تئوری اقتصاد کلاسیک را نقض می کند. استفاده از مدل مالی رفتاری به سرمایه گذاران در کشف الگوها و رفتاری های جمعی در بازارهای مالی کمک می کند تا در جهت صحیح سرمایه گذاری و تصمیم گیری کنند.
pixel