سـقوط من تـآوآن پریـدن بـآ بعضیـآس!...

94

میبرمـت بـآلا فـآز میگیـری میـآرمت پـآیین گاز میـگیری جریـآن چیـح¿:) بگـو تآ مـآم بدونیـم دلـمو شکـوندی بـص نـبود اینـم روش عـر کـی بـرح چـنل قبلیـم مـن پآشـم حـتی میبـوصیدم نـوکرش بودم فـقد ۲ روز نبـودم بـآص اینـطوری فرآموشـم میکـردی همح از دم دلیـت کـردم گفتـم فقـد ی N دلیـت نیـص کـح اونـم تـآوآن پریـدن بـآ بعضی Nآ بـود:] الآن بریـن اولیـن ویدیـوح ایـن چنـلو ببینـین حـتی نـوشتم کح... ازت متنفرم

2 هفته پیش
# دپ
pixel