قرض گرفتن از کسی که مشخص نیست مالش حلال است یا حرام، جائز است؟

186