مباحث ویژه 2 - جلسه 19 (ادامه پیاده سازی trigger word - تولید موسیقی)

1,226
در این جلسه ابتدا مساله تشخیص کلمه trigger در RNNها مرور شد و پیاده سازی آن را به اتمام رساندیم. در ادامه music generation با RNN ها را خلاصه بررسی و پیاده سازی کردیم. در انتهای جلسه از مبحث RNN ها خارج شده و مساله collaborative filtering و یک سیستم پیشنهاد دهنده برای کتاب را مطرح و بررسی کردیم. این مبحث در جلسه ی بعدی کامل خواهد شد.
pixel