آموزش بازاریابی و فروش تلفنی (گوش دادن موثر و فعال)

328

گوش دادن موثر یکی از تقویت کننده های ارتباطات است که نقش بسزایی در فروش و بازاریابی ایفا می کند. در این دوره آموزشی اهمیت گوش دادن فعال را شناسایی می کنیم. همچنین با راه کارهای تقویت مهارت شنیدن، اشتباهات رایج در بازاریابی تلفنی و تکنیک های برخورد صحیح با اعتراضات آشنا می شویم. برای مشاهده دوره های بازاریابی نیکزی به سایت ما سر بزنید. www.nikzee.com

نیکزی
نیکزی 29 دنبال کننده