قهرمانی و رکوردشکنی تک ضرب وزنه بردار چینی در 73 کیلوگرم

466
قهرمانی و رکوردشکنی تک ضرب وزنه بردار چینی در 73 کیلوگرم.
pixel