من پیرو امام حسینم در غیرت و جوانمردی

452

این جمله معروف است كه شك كردند امام حسین(علیه السلام) هنوز زنده است یا شهید شد گفتند حمله كنید به خیمه ایشان دریای غیرت است اگر حتی یك نفس. . . یك سوال ایدئولوژی، آخرین سخن امام چه بود؟ دفاع از ناموس، نهی از منكر، دفاع از مظلوم، بعد می‌گوید(إن لم یكن لكم دین فكونوا احراراً فی دنیاكم)

pixel