تشخیص محصولات سالم با استفاده از شمس

126

دکتر محمودرضا شایسته (مجری شمس) نحوه تشخیص محصولات سالم را با استفاده از شمس (شبکه محصول سالم) توضیح می دهد.

سفره سلامت
سفره سلامت 24 دنبال کننده