آزمایشگاه صرع گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس

144

یکی از مشکلات مهم مبتلایان به صرع، اختلال در فرایندهای است. این اختلالات با عملکرد غیرطبیعی برخی از میانجی های عصبی مانند دوپامین همراه است وکاستن این اختلالات، میتواند باعث بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و فردی شود. درگروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس، مطالعات وسیعی در زمینه صرع و تشنج انجام شده تا بتوان به راهکارهای جدید درمان و شناسایی دقیق مکانیسمهای درگیر در اختلالات شناختی، دست یافت.

علوم شناختی
علوم شناختی 125 دنبال کننده