کارگاه آموزشی ساختار خشک در بلندمرتبه ها

139
کارگاه آموزشی ساختار خشک در بلندمرتبه ها پنجمین همایش صنعت ساختمان با رویکرد بلند مرتبه سازی مدرس: جناب آقای مهندس رضازاده شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا
pixel